BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

Website disclaimer

The information contained on our websites is for general information purposes only. While we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to our websites or the information, products, services, or related graphics contained on our websites for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of our websites.

Through our websites you are able to link to other websites which are not under the control of Agga Meditation Center. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep our websites up and running smoothly and that our websites are free from viruses and malware. However, Agga Meditation Center takes no responsibility for, and will not be liable for, our websites being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control, or any virus and/or malware that may be downloaded from our websites. It is always wise for you to run an up-to-date anti-virus programme on all material downloaded from the internet.

Agga Meditation Center is also a Buddhist temple, therefore we reserves the right to use any photograph and or videos taken at any event,festivals at Agga Meditation Center, without the expressed written permission of those included within the photographs and or videos. Agga Meditation Center may use the photographs and or videos in publications or other media material that including but not limited to: brochures, invitations, books, newspapers, magazines, television, websites, etc.

A person or persons attending the events at Agga Meditation Center, who do not wish to have photos of you or your children published on our website, or in printed materials, please email the our center tvbatnha@gmail.com. Verbal requests cannot be honored, and we thank you for your understanding.

 

Disclaimer Site Web

L'information contenue sur nos sites est uniquement à des fins d'information générale. Alors que nous nous efforçons de garder l'information à jour et correcte, nous ne faisons aucune représentation ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité à l'égard de nos sites Web ou les informations, produits, services ou graphiques contenus sur nos sites Web pour des fins liées. La confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.

En aucun cas nous serons responsables de toute perte ou dommage, y compris, sans s'y limiter, la perte ou les dommages indirects ou consécutifs, ou toute perte ou dommage résultant de la perte de données ou de bénéfices découlant de, ou en relation avec l'utilisation de nos sites Web .

Grâce à nos sites Web que vous êtes en mesure de relier à d'autres sites qui ne sont pas sous le contrôle du Agga Meditation Center. Nous avons aucun contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces sites. L'inclusion de tout lien ne signifie pas nécessairement une recommandation ou les opinions exprimées en leur sein.

Tous les efforts sont faits pour maintenir nos sites Web et le bon fonctionnement et que nos sites sont exempts de virus et de logiciels malveillants. Cependant, Agga Meditation Center ne prend aucune responsabilité, et ne sera pas responsable, nos sites Web étant temporairement indisponible en raison de problèmes techniques indépendants de notre contrôle, ou tout virus et / ou des logiciels malveillants qui peuvent être téléchargés à partir de nos sites Web. Il est toujours sage pour vous d'exécuter un programme anti-virus à jour sur tout le matériel téléchargé à partir d'Internet.

Agga Meditation Center est aussi un temple bouddhiste, par conséquent, nous réservons le droit d'utiliser toute photographie et ou des vidéos prises à tout événement, festivals à Agga Meditation Center, sans l'autorisation écrite expresse de ceux inclus dans les photographies et ou des vidéos. Agga Meditation Center peut utiliser les photos et vidéos ou dans des publications ou tout autre matériel multimédia qui y compris mais sans s'y limiter: brochures, invitations, livres, journaux, magazines, télévision, sites Web, etc.

Une personne ou des personnes qui assistent aux événements à Agga Meditation Center, qui ne souhaitent pas avoir des photos de vous ou vos enfants publiés sur notre site, ou dans des documents imprimés, s'il vous plaît email le notre centre tvbatnha@gmail.com. Les demandes orales ne peuvent pas être honorés, et nous vous remercions de votre compréhension.

 

Từ chối trách nhiệm

Các thông tin trên các trang web của chúng tôi là dành cho mục đích thông tin chung. Trong khi chúng tôi nỗ lực để giữ cho các thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, phù hợp hay sẵn có đối với trang web của chúng tôi hoặc các thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hay đồ họa trình bày trên trang web của chúng tôi với mục đích xử dụng liên quan tới. Do đó bất kỳ sự phụ thuộc của bạn đặt trên các thông tin này là hoàn toàn phu thuộc vào trách nhiệm của bạn.
Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan tới việc sử dụng các trang web của chúng tôi .

Thông qua trang web của chúng tôi bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của Bát Nhã Thiền Viện. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính sẵn sàng của các trang web. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không nhất thiết có nghĩa một đề nghị hoặc chứng thực quan điểm thể hiện trong họ.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ các trang web của chúng tôi lên và duy trì đều đặn và giử các trang web của chúng tôi được tự do khỏi virus và phần mềm độc hại. Tuy nhiên, Bát Nhã Thiền Viện không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm, về các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hoặc bất kỳ vi rút và / hoặc phần mềm độc hại có thể được tải về từ trang web của chúng tôi. Trang Web chùa luôn luôn được bảo vệ tối đa chống lại virus.

Bát Nhã Thiền Viện  cũng là một ngôi chùa Phật giáo, do đó chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ bức ảnh và video hoặc thực hiện tại bất kỳ sự kiện, lễ hội tại Bát Nhã Thiền Viện, mà không cần có sự xin phép bằng văn bản của những người tham dự, bao gồm trong các hình ảnh và hay video. Bát Nhã Thiền Viện có thể sử dụng các hình ảnh và video hoặc trong các ấn phẩm hoặc nguyên liệu phương tiện truyền thông khác mà bao gồm nhưng không giới hạn: lời mời, sách, báo, tạp chí, truyền hình, các trang web, vv tờ rơi

Những ai tham dự các sự kiện tại Bát Nhã Thiền Viện, mà không muốn có những bức ảnh của bạn hoặc người thân của bạn được công bố trên trang web của chúng tôi, hoặc trong các tài liệu in, xin vui lòng gửi email cho tvbatnha@gmail.com. Sự yêu cầu bằng lời nói thì không thể coi là có sự yêu cầu.

Chúng tôi cảm ơn bạn và cũng như sự hiểu biết thông cảm của bạn.