BÁT NHÃ THIỀN VIỆN
AGGA MEDITATION CENTER

 

Tỳ khưu Khánh Hỷ sinh năm 1943 tại thành phố Quy Nhơn.
- Năm 1967, tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa Huế
- 1968 – 1972, tốt nghiệp ban Hoa Ngữ đại học Sài Gòn
- Tốt nghiệp Cao Học Luật Khoa và dự tuyển Tiến Sĩ Kinh Tế Học ở trường đại học Luật Khoa, Sài Gòn
- 1967 – 1975, Phó Giám Đốc Phật Học Viện Phật Bảo,
- Trưởng phòng phát thanh Tiếng Chuông Chùa
    Ở Viêt Nam, Thiền sư Khánh Hỷ đã học thiền với các Quí Ngài Thiền Sư : Hoà Thượng Hộ Tông, Hoà Thượng Thiện Luật, Hoà Thượng Giới Nghiêm.
    Ở hải ngoại, Thiền sư Khánh Hỷ đã học thiền với Ngài Tangpulu ( Từ năm 1982), Ngài Pandita ( từ năm 1986), Ngài Silananda ( từ năm 1982), Hoà Thượng Kim Triệu ( từ năm 1982), Hoà Thượng Hộ Pháp ( từ năm 1990) v.v… Hành thiền tích cực tại Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar
    Thiền sư Khánh Hỷ đã trước tác và biên dịch hơn 10 tác phẩm kinh điển Phật Giáo rất quan trọng như : Ngay trong kiếp sống này, Kinh Đại Niệm Xứ, Mặt hồ tĩnh lặng, Chân Đế Tục Đế v.v...bên cạnh đó, Thiền sư Khánh Hỷ còn là chủ tịch công trình phiên dịch Tam Tạng Pali Miến sang Pali
    Năm 2005, Thiền sư Khánh Hỷ là người Việt Nam đầu tiên được Chính Phủ và Bộ Tôn Giáo Myanmar phong tặng danh hiệu Quang Huy Phật Pháp Đại Biểu Tượng ( Maha Saddhamma Jotikadaja).
    Nhiều năm qua Thiền sư Khánh Hỷ dạy thiền ở nhiều nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Nam Dương, Úc, Anh, Pháp, Nhật. Thiền sư thường xuyên dạy thiền ở Bát Nhã Thiền Viện (Canada), Như Lai Thiền Viện, Thích Ca Thiền Viện, Ananda Thiền Viện (Mỹ), Thiền Viện Phước Sơn, Chùa Bửu Quang (Việt Nam).

Aggasami was born in 1943 in Quy Nhon city, central Vietnam.
- In 1967, LL.B  from Hue University
- 1968 - 1972, BA in Chinese Language, Saigon University of Art & science.
- also LL M from Saigon University of Law & Economics, and "PhD Student" of Law
- 1967 - 1975, deputy director of the Buddhist Academy,
- Chief editor of the Buddhist radio program in Saigon
In Vietnam, Master Aggasami known as master Khanh Hy had learned meditation with His Masters: Vansarakkhita (Ho Tong) , Master Vinayakusala ( Thien Luat) , Master Thitasilo (Gioi Nghjiem).
Overseas, Master Khanh Hy has learned meditation with Mr. Tangpulu (1982), Mr. Pandita (since 1986), Silananda (since 1982), Venerable Kim Trieu (since 1982),  Venerable Ho Phap (Since 1990) also with other teachers in Meditation centers  in the United States, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar
Master Aggasami has authored and translated over 10 popular Buddhist texts such as: (liberation) In this life, the Great four mindfulness, A still forest pool, Abhidhamma etc.
In 2005, Aggasami was the first Vietnamese to be awarded the title of Mahayana Dharma Maha Saddhamma Jotikadaja by the Government and Ministry of Religion of Myanmar.
Over the years, Zen Master Aggasami has taught meditation in many parts of the world, including the United States, Canada, Burma, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, Britain, France and Japan.
Master Aggasami  regularly teachs meditation at Bat Nha Meditation Center (Canada), Thich Ca Meditation Center, Ananda Monastery (USA), Phuoc Son Monastery, Buu Quang Temple (Vietnam).